kabo-wiki-hive - jokeswiki.org jokes-wiki en-kabo-center-wiki tell one our jokes changes local names special

History of SoupExplained

2013-11-26
13:39 UTC Revision 16 . . . . MattisManzelkabo-wiki-list -> kabo-list-wiki (minor)
2009-03-05
20:52 UTC Revision 4 . . . . MattisManzel