kabo-wiki-hive - jokeswiki.org jokes-wiki en-kabo-center-wiki tell one our jokes changes local names special

History of LocalNamesExplained

2013-11-26
13:39 UTC Revision 10 . . . . MattisManzelkabo-wiki-list -> kabo-list-wiki (minor)
2009-03-05
19:50 UTC Revision 3 . . . . MattisManzel